Relacje z konsultacji społecznych

Wykaz konsultacji społecznych

Aby projekt budowy kopalni w Przeciszowie był transparentny, prowadzono konsultacje społeczne już od najwcześniejszych etapów, tj. nawet przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do prac projektowych. Pierwsze rozmowy z wójtami i mieszkańcami Przeciszowa, Polanki Wielkiej i Oświęcimia toczyły się od kwietnia do września 2011 roku. Odbyła się wtedy sesja Rady Gminy Przeciszów oraz zebranie lokalnej społeczności, na którym 80% mieszkańców zagłosowało za budową kopalni. Po podjęciu decyzji o przystąpieniu do realizacji przedsięwzięcia przedstawiciele KOPEX-EX-COAL Sp. z o.o. nadal utrzymują dobre kontakty w gminach.

Przedstawiciele Kopex-Ex-Coal są w stałym kontakcie z władzami oraz mieszkańcami gmin, na których zlokalizowana będzie kopalnia węgla. Podczas spotkań prowadzone są wzajemne ustalenia, co do istotnych kwestii związanych z działalnością kopalni, m.in. dotyczące planowania przestrzennego, oddziaływania na powierzchnię terenu (już w odniesieniu do konkretnych działek i mieszkańców). Poruszane są także kwestie odrolnienia, a także sprawy związane z infrastrukturą (rurociągi, drogi, linia kolejowa). Spółka kieruje się pełną transparentnością, na bieżąco przekazując mieszkańcom postępy z prac oraz informacje dotyczące skutków budowy i funkcjonowania kopalni wraz z zakładem przeróbczym.

 

Data

Temat

02.2016

Uczestnictwo KOPEX-EX-COAL w konferencji Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2016 w Krakowie

02.2016

Uczestnictwo KOPEX-EX-COAL w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „200 lat górnictwa państwowego w Polsce. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość” w Kielcach.

12.2015

Uczestnictwo przedstawicieli KOPEX-EX-COAL w zorganizowanym przez gminę Oświęcim spotkaniu przedsiębiorców Ziemi Oświęcimskiej. Spotkanie dotyczyło funduszy unijnych dla małopolskich przedsiębiorców i miało miejsce w Centrum Biznesu Małopolski Zachodzniej w Oświęcimiu. Podczas spotkania, w aspekcie współpracy z przedsiębiorcami, przedstawiono projekt innowacyjnej podziemnej kopalni węgla kamiennego w granicach zatwierdzonej dokumentacji geologicznej złoża Oświęcim-Polanka 1.

 11.2015

W dniu 26 listopada miała miejsce dyskusja publiczna nad projektem zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Polanka Wielka. Szczegółowe informacje znajdują się pod następującym linkiem:

http://bip.malopolska.pl/ugpolankawielka/Article/get/id,1135298.html

11.2015

W dniu 25 listopada miała miejsce Konferencja pt.: "Górnictwo Zrównoważonego Rozwoju" na której KOPEX-EX-COAL podczas sesji plenarnej przedstawił projekt budowy kopalni. Konferencja zorganizowana została przez Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej i miała miejsce na terenie uczelni w Gliwicach.

11.2015

Udział KOPEX-EX-COAL w 16. Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej KOMTECH 2015 "Innowacyjne Techniki i Technologie dla Górnictwa BEZPIECZEŃSTWO – EFEKTYWNOŚĆ – NIEZAWODNOŚĆ". Konferencja została zorganizowana przez Instytut Techniki Górniczej KOMAG z Gliwic w dniach 18-20 listopada. Podczas konferencji przedstawiono prezentację projektu budowy nowoczesnej kopalni węgla kamiennego w obszarze udokumentowanego złoża Oświęcim-Polanka 1.

11.2015

Spotkanie inwestora z przedsiębiorcami w gminie Przeciszów. Spotkanie zostało zorganizowane przez Wójta gminy Przeciszów na którym KOPEX-EX-COAL zaprezentował projekt budowy kopalni oraz potencjalne korzyści dla inwestorów z tytułu inwestycji.

11.2015

Spotkanie z mieszkańcami sołectwa Poręba Wielka, gmina Oświecim. Podczas spotkania przedstawiane były prezentacje inwestora i interesariuszy. Omawiano potencjalne wpływy eksploatacji kopalni na powierzchnię gminy.

11.2015

Spotkanie z interesariuszami projektu budowy kopalni w sołectwie Włosienica w gminie Oświęcim. Podczas spotkania przedstawiane były prezentacje inwestora i interesariuszy. Przedstawiciele Urządu Gminy Oświęcim na podstawie zebranych materiałów zaprezentowali analizę SWOT (silnych i słabych stron) projektu. Szczegółowy opis przebiegu spotkania znajduję się pod następującym linkiem:

http://www.oswiecim-gmina.pl/pl/12239/157309/Praca_pod_ziemia_problemy_na_powierzchni.html

10.2015

Udział przedstawicieli Kopex-Ex-Coal w otwartym spotkaniu i dyskusji dla mieszkańców w Domu Kultury w Przeciszowie. Dyskusja dotyczyła "Planów budowy kopalni węgla w Przeciszowie i Polance Wielkiej - zagrożenia dla mieszkańców i środowiska". Spotkanie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Międzygminne Rozwój TAK Kopalnia NIE i Towarzystwo na rzecz Ziemi.

10.2015

Udział przedstawicieli Kopex-Ex-Coal w konferencji organizowanej przez Zatorską Agencję Rozwoju i Towarzystwo na rzecz Ziemi. KOPEX-EX-COAL przedstawił projekt budowy podziemnej kopalni węgla kamiennego w obszarze udokumentowanego złoża "Oświęcim-Polanka 1" oraz korzyści jakie stwarza taka inwestycja dla regionu. Prezentacja znajduje się pod linkiem.

08.2015

Spotkania z mieszkańcami w punktach informacyjnych KOPEX-EX-COAL podczas uroczystości dożynkowych w gminach Przeciszów i Polanka Wielka. Sprawozdanie oraz galeria zdjęciowa znajduje się pod tym linkiem.

08.2015

Spotkanie w Ministerstwie Środowiska przy udziale przedstawicieli gmin Przeciszów, Polanka Wielka i Oświęcim, podczas którego omówiono procedury udzielania koncesji i ustalania filarów ochronnych w MPZP, poruszono problematykę ochrony powierzchni, zabezpieczenia ujęć wody pitnej w gminach, wyjaśniono problem wstrząsów oraz odpowiedzialności przedsiębiorcy górniczego.

07.2015

Spotkanie z Zarządem Powiatu Oświęcimskiego w celu prezentacji projektu innowacyjnej podziemnej kopalni węgla kamiennego w granicach zatwierdzonej dokumentacji geologicznej złoża węgla kamiennego "Oświęcim-Polanka 1"

07.2015

Spotkanie w Ministerstwie Środowiska w sprawie omówienia procedury udzielania koncesji

06.2015

Spotkanie z Radą Miejską w Zatorze w sprawie prezentacji projektu innowacyjnej podziemnej kopalni węgla kamiennego w granicach zatwierdzonej dokumentacji geologicznej złoża węgla kamiennego "Oświęcim-Polanka 1" oraz omówienie potencjalnego oddziaływania kopalni na miasto Zator. Link do prezentacji.

06.2015

Konsultacje w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej z przedstawicielami gmin Przeciszów, Polanka Wielka i Oświęcim w sprawie uwarunkowań związanych z budową podziemnej kopalni w granicach zatwierdzonej dokumentacji geologicznej złoża węgla kamiennego "Oświęcim-Polanka 1". Link do prezentacji.

06.2015

Spotkanie z przedstawicielami firmy reprezentującymi park rozrywki Energolandia w Zatorze w sprawie prezentacji projektu budowy podziemnej kopalni węgla kamiennego

05.2015

Spotkanie w Ministerstwie Środowiska dotyczące przedstawienia stanu realizacji projektu

05.2015

Spotkanie z przedstawicielem AGH w kwestii map powodziowych dla rejonu inwestycji

05.2015

Spotkanie z mieszkańcami Łowiczek Pańskich w Gminie Przeciszów w sprawie omówienia procedur postępowania przy szkodach rolnych wyrządzonych ruchem zakładu górniczego oraz profilaktycznego zabezpieczania nowo budowanych obiektów budowlanych na prognozowane wpływy eksploatacji górniczej

04.2015

Spotkanie informacyjne w Polance Wielkiej dotyczące problematyki planowanej eksploatacji i jej wpływów na powierzchnię

 04.2015

Spotkanie z mieszkańcami gminy Przeciszów w sprawie wpływu eksploatacji na powierzchnię

04.2015 Spotkanie z przedstawicielem gminy Polanka Wielka dotyczące odrolnienia terenu przemysłowego
04.2015 Spotkanie z mieszkańcami Gminy Polanka Wielka w sprawie omówienia założeń do planowanej eksploatacji węgla z kopalni Przeciszów
03.2015 Udział przedstawicieli Kopex-Ex-Coal w sesji Rady Gminy Przeciszów
03.2015 Spotkanie z przedstawicielem Wydziału Gospodarki przestrzennej i gospodarki nieruchomościami gm. Polanka Wielka w sprawie omówienia prac nad projektowanym MPZP
03.2015 Spotkanie w Gminie Przeciszów z firmą PKP PLK w sprawie ustalenia kategorii przejazdu kolejowego na ulicy Boconek
03.2015 Konsultacje w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Oświęcimiu na temat procedury środowiskowej związanej z przekładką gazociągu DN500 oraz prezentacja inwestycji budowy kopalni
03.2015 Konsultacje w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu w sprawie zasilania sieci powierzchniowej ppoż. w projekcie kopalni Przeciszów oraz prezentacja inwestycji budowy kopalni
03.2015 Spotkanie z Wójtem Gminy Polanka Wielka w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
03.2015 Udział w konwencie dotyczącym Strategii Rozwoju Gminy Przeciszów na lata 2015 - 2020.
03.2015 Spotkanie z mieszkańcami Gminy Polanka Wielka, na którym zaprezentowano projekt. Link do prezentacji znajduje się TUTAJ
02.2015 Spotkanie z Kierownikiem Inspektoratu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Oświęcimiu poświęcone rurociągu zrzutowego wód dołowych
02.2015 Uczestnictwo w spotkaniu z przedstawicielami spółek wodnych w Urzędzie Gminy Polanka Wielka
02.2015 Konsultacje w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Krakowie
02.2015 Konsultacje z Głównym Geologiem Małopolski w sprawie dokumentacji geologicznej
02.2015 Konsultacje hydrologiczne w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Krakowie
01.2015 Spotkanie z władzami gminy Babice w celu przedstawienia projektu i warunków możliwej współpracy
01.2015 Spotkanie w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w sprawie przedstawienia projektu i dyskusji na temat jego uwarunkowań
01.2015 Uczestnictwo w sesji Rady Gminy Polanka Wielka - prezentacja projektu
01.2015 Spotkanie z wójtem gminy Babice celem nawiązania współpracy dotyczącej zagospodarowania części skały płonnej przez Gminę
01.2015 Publiczna dyskusja dotycząca opracowywanego nowego Studium Uwarunkowań i Planów Zagospodarowania Przestrzennego w Przeciszowie
12.2014 Udział w sesji Rady Gminy Przeciszów - prezentacja projektu kopalni
12.2014 Spotkanie z Wójtem Gminy Oświęcim - przedstawienie projektu kopalni wraz z wizualizacją
10.2014 Spotkanie w Gminie Polanka Wielka z Wójtem Gminy w sprawie aktualnego stanu prac związanych z przygotowaniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Gminy
10.2014 Spotkanie z przedstawicielem RZGW (stopień wodny Dwory) w sprawie przystąpienia do prac związanych z przywróceniem żeglowności rzeki Wisły
10.2014 Konsultacje hydrologiczne w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Krakowie
09.2014 Spotkanie z Burmistrzem miasta Zator w celu omówienia wybranych obszarów projektu budowy kopalni
08.2014 Konsultacje w Gminie Oświęcim w sprawie stopnia zaawansowania prac związanych ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gmin 
08.2014 Spotkanie z przedstawicielem RZGW  w sprawie przystąpienia do prac związanych z przywróceniem żeglowności rzeki Wisły
07.2014 Sesja Rady Gminy Przeciszów - omówienie zmiany lokalizacji zbiornika retencyjno-dozującego wód kopalnianych
07.2014 Spotkanie z mieszkańcami sołectwa Las - omówienie lokalizacji zbiornika retencyjno-dozującego wód dołowych
07.2014 Spotkania z Marszałkiem Województwa Małopolskiego - prezentacja statusu projektu
06.2014 Spotkanie z Burmistrzem miasta Zator w celu przedstawienia projektu budowy kopalni
06.2014 Spotkanie z Wójtem Gminy Oświęcim - prezentacja stanu zaawansowania prac projektowych
05.2014 Uczestnictwo w sesji Rady Gminy Polanka Wielka - omówienie kwestii związanych z lokalizacją terenów przemysłowych
04.2014 Konsultacje z Głównym Geologiem Małopolski w zakresie dokumentacji geologicznej
03.2014 Spotkanie z mieszkańcami Gminy Polanka Wielka - prezentacja zaawansowania prac projektowych
03.2014 Spotkanie ze Starostą Oświęcimskim - prezentacja projektu 
02.2014 Konsultacje w Zakładzie Melioracji w sprawie przebiegu trasy rurociągów zrzutowych wody dołowej do rzeki Wisły
02.2014 Konsultacje w Urzędzie Wojewódzkim z Naczelnikiem Wydziału Gospodarki Przestrzennej
02.2014 Konsultacje hydrologiczne w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Krakowie
02.2014 Konsultacje środowiskowe w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie
01.2014 Spotkanie z Radą Gminy Przeciszów - omówienie stanu zaawansowania prac projektowych
10.2013 Konsultacje w Zakładzie Melioracji w sprawie przebiegu trasy rurociągów zrzutowych wody dołowej do rzeki Wisły
10.2013 Konsultacje u Wicewojewody Małopolski - przedstawienie szczegółów projektu
08.2013 Konsultacje w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Krakowie
08.2013 Spotkania z Wojewodą Małopolski - przedstawienie szczegółów projektu
08.2013 Spotkania z Marszałkiem Województwa Małopolskiego - przedstawienie szczegółów projektu
07.2013 Konsultacje u Wicewojewody Małopolski - przedstawienie projektu
07.2013 Konsultacje w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Krakowie
05.2013 Konsultacje z Głównym Geologiem Małopolski
04.2013 Konsultacje w Urzędzie Wojewódzkim z Naczelnikiem Wydziału Gospodarki Przestrzennej
03.2013 Konsultacje w Urzędzie Wojewódzkim z Naczelnikiem Wydziału Gospodarki Przestrzennej
03.2013 Rozmowy wstępne z Główną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oddział Kraków
02.2013 Spotkania informacyjne z Wojewodą Małopolski
02.2013 Spotkania z Marszałkiem Województwa Małopolskiego - prezentacja założeń projektu budowy kopalni
02.2013 Konsultacje w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie
01.2013 Konsultacje w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym Katowice
01.2013 Rozmowy wstępne z Główną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oddział Kraków
11.2012 Konsultacje w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie
04.2012 Konsultacje w firmie Tauron w temacie zasilenia projektowanej kopalni w energię elektryczną
02.2012 Konsultacje w Urzędzie Wojewódzkim z Naczelnikiem Wydziału Gospodarki Przestrzennej
02.2012 Konsultacje w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie
01.2012 Konsultacje w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Krakowie
01.2012 Konsultacje w Urzędzie Wojewódzkim z Naczelnikiem Wydziału Gospodarki Przestrzennej
11.2011 Wizyta informacyjna u Marszałka Województwa Małopolskiego
11.2011 Wizyty informacyjne w Gminach Przeciszów, Polanka Wielka, Oświęcim celem uzyskania poparcia dla podjętych działań. Uczestnictwo w spotkaniach sołeckich w Piotrowicach, Przeciszowie, Polance Wielkiej
11.2011 Konsultacje z Wójtami Gmin Zatar i Osiek w sprawie koncesji na rozpoznanie złóż węgla
10.2011 Wizyty informacyjne w Okręgowych Urzędach Górniczych w Krakowie i Katowicach
09.2011 Konsultacje w Ministerstwie Środowiska i Państwowym Instytucie Geologicznym celem zakupu informacji geologicznej
07.2011 Konsultacje w Ministerstwie Środowiska odnośnie możliwości uzyskania koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złóż węgla kamiennego