Środowisko

Aspekty środowiskowe projektu

Procedury środowiskowe dla Projektu będą prowadzone przez doświadczonych ekspertów, którzy prowadzili wiele podobnych projektów w rejonie Małopolski oraz w innych rejonach Polski i Świata. Procedury będą uwzględniały zarówno polskie jak i unijne przepisy. Uwzględnione zostaną w nich wszystkie przyjęte przez Polskę zobowiązania (w tym wynikające z Traktatu Akcesyjnego) oraz nowo wdrażane dyrektywy.

Obszar realizacji Projektu znajduje się w widłach rzek Wisły i Soły, które przepływają w pobliżu północnej i zachodniej granicy złoża. Powierzchniowa sieć hydrograficzna jest dobrze rozwinięta. Występują tu cieki stałe i okresowe, niektóre o charakterze rowów melioracyjnych. Obszar złoża zajmują grunty leśne o powierzchni ok. 210 ha, grunty rolne ok. 3300 ha i ok. 690 ha powierzchni gruntów o innym przeznaczeniu. Dominują gleby wysokich klas bonitacyjnych (II-IIIb). W granicach rejonu złoża i przewidzianego obszaru górniczego nie znajdują się obszary Natura 2000, nie ma też rezerwatów ani parków krajobrazowych objętych prawną ochroną przyrody. Natomiast poza granicami złoża występuje szereg obszarów Natura 2000 głównie w kierunku północnym i północno-wschodnim.

Przeciszów okolice

Okolice Przeciszowa. Źródło: KOPEX-EX-COAL

Ze względu na występowanie na tym terenie sieci cieków wodnych, będzie wykonana kompleksowa inwentaryzacja istniejącej infrastruktury i sytuacji hydrologicznej oraz zostanie opracowany model cyfrowy, który pozwoli na zaplanowanie z wyprzedzeniem działań dla utrzymania prawidłowych stosunków wodnych w gruntach, pomimo wpływu kopalni na powierzchnię terenu.

Kopalnia będzie partnerem dla społeczności lokalnej, a jej działalność prowadzona będzie z zachowaniem najwyższych standardów ochrony środowiska, szukając rozwiązań pozwalających na zmniejszenie uciążliwości jej funkcjonowania.

Kopalnia ta będzie inna niż wszystkie. Nie będzie w niej wież wyciągowych szybów, rozległej i uciążliwej infrastruktury. Bogate złoża węgla kamiennego umożliwiły zaprojektowanie eksploatacji poza terenami zabudowy mieszkalnej, tworząc specjalne filary,
w których nie będzie prowadzona eksploatacja. Towarzysząca zabudowie mieszkalnej infrastruktura taka jak drogi, sieć gazowa i wodociągowa nie będą narażone na szkody górnicze.

Zastosowana nowoczesna technologia drążenia upadowych (opadających pod ziemię tuneli) za pomocą tarcz wiertniczych jest podobną technologią do tej stosowanej przy budowie metra. Projekt Kopalni zakłada harmonijne wkomponowanie całej infrastruktury zakładu w ukształtowanie naturalne i istniejącą zabudowę tak, by inwestycja w jak najmniejszym stopniu była uciążliwa. Kopalnia w całym okresie eksploatacji nie będzie miała wpływu na poziom wód gruntowych w okolicy. Wiele elementów infrastruktury kopalni (m.in. sieć światłowodowa i elektryczna, infrastruktura ratownictwa medycznego) będzie tak zaprojektowanych, by służyć również mieszkańcom gmin i regionu.

Dla podwyższenia poziomu bezpieczeństwa i minimalizowania ryzyka szkód na powierzchni zastosowane zostaną najnowocześniejsze technologie prowadzenia eksploatacji. W kopalni zaprojektowana jest tradycyjna, sprawdzona obudowa łukowa-podporowa wyrobisk podziemnych. Obudowa upadowych będzie wykonana z żelbetowych segmentów zaprojektowanych do spodziewanych ciśnień górotworu. Należy nadmienić, iż upadowe będą położone w granicach projektowanych filarów ochronnych, nie będą więc oddziaływały w żaden sposób na powierzchnię.

Wszelkie tereny zabudowane, zamieszkałe będą znajdować się w obszarach filarów ochronnych. Wydobycie będzie prowadzone tylko pod terenami rolnymi nie zmieniając ich przeznaczenia.

Towarzyszący wydobyciu węgla kamiennego kamień będzie wykorzystywany gospodarczo m.in. do produkcji kruszyw i nie będą tworzone jego składowiska.

Kopalnia będzie odpowiedzialnym pracodawcą, prowadzącym politykę zgodną z najwyższymi standardami, zapewniającą rozwój pracowników i opartą na dialogu. Kopalnia będzie zatrudniać ponad 1000 osób, kolejne kilka tysięcy miejsc pracy powstanie w jej otoczeniu - w usługach, handlu i transporcie. Deklarujemy, że pierwszeństwo w zatrudnieniu będą mieli mieszkańcy gmin, w obszarze których prowadzona będzie eksploatacja górnicza. Będziemy kształcić swoich przyszłych pracowników. Nie będą to też tylko górnicy. Profil kopalni zakłada, iż potrzebować będziemy wysoko kwalifikowanych specjalistów, ludzi wykształconych w nowoczesnych technologiach.

To wielka szansa dla tych młodych ludzi, którzy chcą się kształcić, zdobywać najwyższe kwalifikacje techniczne, a jednocześnie żyć i pracować w rodzinnej miejscowości.

Przeciszów

Teren przyszłej inwestycji, zaznaczona lokalizacja gazociągu systemowego. Źródło: KOPEX-EX-COAL

Inwestor planuje uporządkowanie trasy przebiegu i modernizację (przebudowę) gazociągu wysokiego ciśnienia, który łączy rejon Oświęcimia z rejonem Skawiny. Ta inwestycja jest potrzebna ze względu na wiek gazociągu i jego lokalizację. Pozwoli to jednocześnie zmniejszyć strefę ochronną wokół tego obiektu. W podobny sposób przebudowie będą podlegać niektóre linie energetyczne, a także przewiduje się przebudowę, poszerzenie lub wybudowanie zastępczych odcinków dróg dla poprawy komunikacji zarówno mieszkańców jak i podmiotów współpracujących z nową kopalnią. Informacje w tym zakresie będą uzgadniane z władzami gmin i znajdą swoje odzwierciedlenie w dokumentach planistycznych.

Inwestor prowadzi rozmowy z władzami gmin na temat współuczestnictwa w innych potrzebnych inwestycjach lokalnych. W najbliższych miesiącach będzie prowadzonych szereg procedur wynikających z przepisów ochrony środowiska oraz przepisów planistyczno-urbanistycznych.

Podobne projekty są realizowane na całym świecie, w tym w Australii, Ameryce Południowej oraz w niektórych krajach Azji. Nowoczesne tarcze zmechanizowane TBM wykorzystuje się do budowy tuneli w Szwajcarii, Włoszech, w Himalajach oraz w USA. Wszystkie te projekty cechują się tym, że minimalizują uciążliwość dla środowiska i społeczeństwa. Dzięki wdrożeniu tej technologii na terytorium Polski będzie można ją wykorzystać do wielu nowych zastosowań. Więcej na ten temat można przeczytać na stronach wskazanych w Linkach technicznych.

Projekt będzie objęty procedurą oceny oddziaływania na środowisko, zatem będzie wykonany raport oddziaływania na środowisko. Zakres raportu będzie zgodny z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1235 z późniejszymi zm.):

W ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określa się, analizuje oraz ocenia:

1) bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na:

a) środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi,
b) dobra materialne,
c) zabytki,
d) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a–c,
e) dostępność do złóż kopalin;

2) możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

3) wymagany zakres monitoringu.

Raport będzie również uwzględniał zakres jaki ustalają organy opiniujące.